ПОСТАВИ ОГЛАС

Поставувањето оглас во нашиот Oнлајн Излог е лесно, брзо, едноставно, евтино и доверливо.

Онлајн Маркетот samsari.mk овозможува опција за поединечно поставување ваш продукт или услуга во нашите виртуелни излози со над 700 категории во вид на ОГЛАС.

За поставување на поединечен оглас е потребна најмалку една фотографија (најмногу 5 за еден ист продукт или услуга); и текст со опис на производот/услугата.

При поставувањето на Огласот од списокот Категории во Главното Мени бирате најмногу три блиски категории кои целосно се совпаѓаат или упатуваат на вашиот производ/услуга. Тимот на samsari.mk го задржува правото да го смести производот во категоријата која ќе процени дека е најсоодветна и најдостапна.

За поставување на Оглас како и за користење на другите услуги на Онлајн Маркетот samsari.mk:  КУПИ ; РЕКЛАМИРАЈ; потребно е прво да се регистрирате како корисник на улугите на онлајн маркетот, со валидни податоци кои ќе бидат заштитени согласно законските прописи за заштита на приватност и лични податоци (Општи Правила и Политика на приватност )

Регистрацијата ОВДЕ (линк до делот за регистрирање, чоечето) е во функција на обострана безбедност и претставува гаранција дека услугата ќе биде реално достапна, целосно искористена и соодветно и точно наплатена.

Со регистрацијата автоматски станувате членови на нашиот САМСАРИ КЛУБ со што добивате можност за користење на посебни поволности.